GDPR

Syftet

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna komma i kontakt med dig. Om du går på samtal hos oss eller bor i vårt skyddade boende kan vi också komma att spara uppgifter om det som du berättar för oss. Vi sparar inte mer än vad som är nödvändigt och vi delar inte dessa uppgifter med någon annan. Syftet med att spara dessa uppgifter är att komma ihåg vad vi pratat om, om vi har kommit överens om något eller om det finns något du vill att vi hjälper dig med tills nästa gång vi ses eller hörs.

 

Dina uppgifter

De uppgifter vi behöver behandla är uppgifter som du själv lämnat till oss, antingen via vårt kontaktformulär på vår hemsida, över telefon och telefonsvar eller vid besök. Vi tillämpar aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av de olika personuppgifterna vi behandlar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har kontakt med oss på Kvinno- & Tjejjouren i Umeå och den tid efter avslutad kontakt som behövs för att avsluta din kontakt med oss.

 

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi vill behandla dina uppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Därför använder vi oss av ett säkert digitalt journalprogram. De uppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder oss av för att lagra uppgifter digitalt. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. I sådant fall informerar vi dig om vilken den tredje parten är och av vilken anledning vi behöver dela uppgifterna. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail@kvinnojoureniumea.se eller 090 77 97 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Känns ovanstående på något sätt obehagligt eller otryggt ring in till oss så kan vi berätta mer. GDPR är ett skydd för dig och är tänkt att stärka dina rättigheter.

 

Om du vill komma till oss för samtal men inte vill att vi ska spara några uppgifter om dig, ring in så kan vi se hur vi kan hjälpa dig.